Khalil Chahdi Ouazzani, Touria Benazzou & Malika Chlaida (2016) - Allozymic variability in European anchovy  Engraulis encrasicolus (L.) along the Moroccan coasts. Cybium 2016, 40(2): 163-171.